Gravferdsbyrå for Voss og nabokommunane

Døgnopen telefonvakt: 56 51 11 94

Gravferdsbyrå for Voss og nabokommunane

Døgnopen telefonvakt: 56 51 11 94

Gravferdsbyrå for Voss og nabokommunane

Døgnopen telefonvakt: 56 51 11 94

Gravferdsbyrå for Voss og nabokommunane

Døgnopen telefonvakt: 56 51 11 94

Gravferdsbyrå for Voss og nabokommunane

Døgnopen telefonvakt: 56 51 11 94

Framsidebilder © Svein Ulvund

Ved dødsfall

Minnesider & dødsannonser

Blomar

Ved seremoni

Gravferdsbyrå for Voss og nabokommunane

om oss

Når ein av våre næraste døyr er mange spørsmål som melder seg.

I ei vanskeleg tid vil gravferdsbyrået hjelpa med å informera, svara på spørsmål og gje oversikt over praktiske gjeremål og kva ein må ta stilling til rundt gjennomføring av seremoni og kontakt med offentlege myndigheiter.

Våre tilsette vil sørgja for å informera om kva moglegheiter som finnes, kva val ein kan gjera og tilretteleggja gjennomføringa slik at seremonien vert personleg og slik ein ynskjer.

Våre tilsette har lang erfaring og kan hjelpa til med at praktiske tinga vert ivaretekne på ein korrekt og verdig måte.

Ring oss på 56511194, telefonen er tilgjengeleg heile døgeret, heile året.

Informasjon

Stønadsordningar, arv og skifte, forsikringar, personlege ynskjer ved gravferd.

Les mer ...

Planlegging

Forslag til bruk i planlegginga til gravferd.

Les mer ...

Lenkjer

Lenkjer til nytte rundt dødsfall.

Les mer ...

Om oss

Historikk, medlemskap og tilsette.

   

Les mer...

Produkt

Kister, gravsteinar og songhefter.

Les mer ...

Prisinformasjon

Her finn de prisinformasjon rundt dødsfall og seremoni.

   

Les mer...

Ved dødsfall

ved dødsfall

Fyrste kontakt

Ved dødsfall kan du ringja oss på vår vakttelefon heile døgnet, òg i helger og høgtider.

Me informerer då om kva som praktisk skjer vidare med henting av avdøde og spør om det i samband med hentinga er noko ynskje om syning eller andakt.

Vidare avtalar me ein planleggingssamtale på kontoret vårt, eller i heimen om ynskjeleg, kor me informerer og går igjennom alle praktiske gjeremål rundt dødsfallet.

Dersom henting av avdøde skjer før planleggingssamtalen må ein ta stilling til kva kiste ein ynskjer.

Planleggingssamtale

Før samtalen bør dei pårørande ha tenkt igjennom dette:

  • Skal det vera gravferd eller bisetjing (kremasjon)?
  • Kva ordning gravferda skal vera etter, religiøs, humanistisk eller livssynsnøytral?
  • I frå kva seremonilokale og på kva dag ynskjer ein at gravferda skal finna stad?
  • Ved kremasjon, ynskjer ein at urna vert sett ned på gravplass eller ynskjer ein oskespreiing?

I planleggingssamtalen gjev me ei oversikt over kva offentlege instansar dødsfallet skal meldast til og kva gjeremål som skal ordnast til seremonidagen.

Ein seremoni må finna stad seinast 10 verkedagar etter dødsdato ( laurdag og sundag tel ikkje med, så i realiteten 14 dagar), så det er opp til pårørande, men ikkje naudsynt å ta alle avgjersler i planleggingssamtalen.

Vidare gjer ein avtale om kva dei pårørande ynskjer å gjera sjølve og kva dei ynskjer byrået skal vera behjelpelege med.

I samtalen vil me og informera om kva tenestene våre kostar, der du får eit skriftleg prisoverslag utfrå dei vala som er gjort.

Ved seremoni

ved seremoni

Planlegging

Salmar i seremonien

Det vert vanlegvis brukt fire salmar i gravferda, tre inne og éin på grava. Ved bisetjing er talet tre då salmen ved grava utgår. Oversikt over dei mest brukte gravferdssalmane kan du finne her.

Musikkinnslag i seremonien

Utanom salmane vert det òg spela eigne musikkstykker i seremonien: Preludium heilt i byrjinga før fyrste salme, eitt innslag som avslutning av den personlege delen av seremonien (etter sløyfelesingar) og postludium når kista vert boren ut av seremonilokalet. Om ynskjeleg spelar organisten og på førehånd av seremonien startar (3-4 stykkjer). Alle organistane i Voss og omegn har individuelle repertoarliste dei speler etter, så det er opp til dei pårørande å bestemme om organisten vel musikkstykkjer eller om pårørande sjølve vel frå desse listene. Oversikt over forslag til ekstramusikk finn du her.

Digitale musikkinnslag

Digital avspeling av musikk i gravferd er mogleg, men merk at ein maks kan bruke to innslag av dette (som siste innslag av musikk før seremoni og etter personleg del). Avspeling er me behjelpelege med. Alle musikkinnslag skal godkjennast av organist.

Solistar

Solistar vert ofte nytta saman med organist både ved akkompagnering eller uavhengige musikalske innslag. Oversikt over lokale solistar med kontaktinfo finn du her.

Strøyming av seremoniar

I Vangskyrkja er det nyleg komme opp nytt system for strøyming av gravferder via Internett. Det er Kyrkjekontoret på Voss som står for dette, men kan avtalast gjennom oss. Dette vert ein fast kostnad kor faktura kjem direkte frå Kyrkjekontoret. Det er og mogeleg å strøyma seremoniar i andre lokaler, då med utstyr som vert montert ved dei aktuelle tilfella.

Bæring av kista

Det er vanlegvis 6 personar som ber kista, og fotenden på kista skal alltid leia an fyrst. Ofte ber den eldste etterkomaren bakerst på venstresida (hjartesida på den som ligg i kista), men det er ingen «reglar» på dette så her må ein sjølv velgja å gjera det som kjennes mest naturleg og praktisk.

Kisteteppe/Glaskatafalkar

Tradisjonelt sett vert det lagt eit såkalla kiste- eller katafalkteppe under kista i seremonilokalet. Her har me fleire alternativ i ymse fargar, alt etter kva som måtte vere ynskjeleg: det kan vere ein farge avdøde var spesielt glad i eller berre noko som står i stil med blomane på kista for å gje det heile eit fint og gjennomført heilheitsuttrykk. I tillegg til dette har me òg gjennomsiktige kistekrakkar i pleksiglass for å gje kista eit enkelt, men stilreint og moderne uttrykk.

I seremoni

Frammøte i seremonilokale

Vanlegvis møter me i byrået opp med kista i seremonilokalet halvannan time før tidspunktet gravferda er satt til, så om seremonien finn stad f.eks. klokka 12:00 vil me vere der klokka 10:30. Me oppfordrar familien til å møte opp i god tid i seremonilokalet, som regel frå ein time til tre kvarter før slik at ein får litt tid aleine med kista, då kan ein og hjelpa til med pyntinga og tenne ljos, tid til å ta bilete om ein ynskjer det.

Utdeling songhefter

Salmeheftene vert tradisjonelt sett delt ut i døra av nokon frå den næraste familien, som regel barneborn og/eller oldeborn.

Minnegåver

Minnegåver vert samla inn i seremonilokalet i kontantform, eller innbetalt enten via kontonummer eller Vipps (nummer ført opp i dødsannonsa).

Opplesing av sløyfehelsingar

Lesing av sløyfehelsingar frå andre enn den nære familie vert ofte gjort av presten, men det er ingenting i vegen for at familien sjølve kan gjere det. Blomane frå dei næraste på kista vert som oftast lese på av familien sjølve som ei avslutning av minneord.

Etter seremoni

Blomar til grav

Ved vanleg gravferd med jordfesting i Vangskyrkja, Vonheim og i Ulvik kyrkje vil byrået vera behjelplege med å dele ut kransar og bårebukettar til kyrkjelyden på slutten av seremonien då dette skal fylgja kista til grava. Familien kan òg vere med på dette dersom det viser seg å vera mykje blomar. Ved bisetjing (kremasjon) vert desse blomane enten med kista i bårebilen, eller dei vert lagt på grava som på seinare tidspunkt skal nyttast til urna.

Blomar til heimen

Bukettar, orkidear og potteplantar vert brukt til å pynte med i seremonilokalet men ikkje teke med på grava, dette fylgjer i staden med familien vidare heim eller blir evt. tatt med til minnesamværet etter gravferda.

Minnestund

Minnestund etter gravferda har det i lang tid vore tradisjon for her på Voss. Menyar med kontaktinfo frå ulike serveringsstader får du hjå oss.

Kontakt oss

56 51 11 94
Hestavangen 14, 5700 VOSS
Orgnr 964 091 544

Personvernerklæring

Les mer ...